Menu
ONLINE 137
TH
EN
1/05/2022

คำสั่ง ศบค. ที่ ๙/๖๕

คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ที่ ๙/๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๕)

 

 


 

 

 

ที่มา  ราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/.../2565/E/098/T_0040.PDF

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม