Menu
ONLINE 142
TH
EN
11/05/2022

กทม. เปิดสอบแข่งขันเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ รวม 67 ตำแหน่งว่าง

 

            (11 พ.ค. 65) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2565 รวม 67 ตำแหน่งว่าง ดังนี้  1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 20 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 15 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง  และ 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน 47 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง นักนันทนาการปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 7 ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง และบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง

 

            สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้ 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 1.1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 1.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 1.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด และ  2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.2) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 2.3) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด 

 

            ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรุงเทพมหานคร หรือของสำนักงาน ก.พ. และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก ของกรุงเทพมหานคร หรือของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 1 มิ.ย. 65 สามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. - 1 มิ.ย. 65 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก อ่านประกาศรับสมัครสอบฯ เพิ่มเติมที่ https://zhort.link/LQU และติดตามข่าวสารการสอบได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/exambybma/ หรือเว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 2141-69 ต่อ 1148 หรือ 1168

—————————  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม