Menu
ONLINE 7
TH
EN
16/09/2023

นักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 นำเสนอ 6 ผลงานความท้าทายในการแก้ปัญหากทม.

(13 ก.ย.66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในงานนำเสนอผลงานวิชาการ หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 ณ ห้องนพวงศ์ ชั้น 2 โรงแรมทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน

ด้วยนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 ได้บูรณาการแนวคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรต่างวิชาชีพและต่างหน่วยงาน ตลอดจบประสบการณ์ที่ได้จากการลงพื้นที่ ระยะเวลาการฝึกอบรมกว่า 2 เดือน และได้รวบรวมเป็นข้อเสนอในการพัฒนากรุงเทพมหานครตามนโยบาย 9 ด้าน 9 ดี 6 ผลงาน ดังนี้

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยในพื้นที่เขตประเวศ ด้วย Application น้องขยะ เพื่อบริหารจัดการเรื่องขยะ ประชาชนทราบวันเวลาในการเข้าจัดเก็บขยะ ลดขยะตกค้าง ทราบอัตราค่าธรรมเนียม และช่องทางจ่ายเงิน ทำให้กทม. สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้ตามเป้าหมาย มีช่องทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ

2. โมเดลชุมชนร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหาขยะในคลองเปรมประชากร มุ่งเน้นต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น วงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์ ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยบูรณาการความร่วมมือ กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการ ขยะชุมชน เพื่อร่วมแก้ปัญหาขยะในคลองอย่างมีส่วนร่วม

3. การจัดการและระงับอัคคีภัยโดยการดับเพลิงคู่ขนานในพื้นที่เขตธนบุรีและเขตบางกอกใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและระงับเหตุอัคคีภัย ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

4. กีบหมู รุ่งอรุณแห่งความหวัง แอปพลิเคชัน “ช่างกีบหมูพร้อม” ตลาดนัดแรงงานระบบดิจิทัลเป็นช่องทางการหาช่างที่ใช่ หรือ งานที่ชอบ ที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้กับทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ พัฒนาจากความต้องการของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชน “From the people for the people”

5. SPACE FOR ALL FOR BETTER LIFE “พื้นที่สำหรับทุกคนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”  ต่อยอดการวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่โล่งว่างบริเวณสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน เติมความสุขที่หายไปของคนเมือง

6. ลดหยุด ... ลดติด Smart Traffic Crosswalk Signal ติดตั้ง Sensor AI ตรวจจับคนขณะเดินข้ามถนนและรถ กับสัญญาณไฟจราจร  โดยระบบนี้สามารถตรวจจับการจราจรและปรับเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของรถที่จอดรอในเส้นทาง สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดการรอรถได้หากมีการจัดการและปรับสัญญาณไฟอย่างเป็นระบบ

ในการนี้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ร่วมให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ในแต่ละผลงานเพื่อให้นำไปวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 30 เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้มีวิสัยทัศน์ ศักยภาพและทักษะทางการบริหาร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเมืองให้ก้าวทันบริบทของการเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสัมพันธภาพ ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและหน่วยงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งทางการบริหารในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

แหล่งที่มาข้อมูล : https://www.youtube.com/watch?v=UyZmNkoqrZE