Menu
ONLINE 17
TH
EN
19/06/2024

กทม. ชวนรู้เรื่องภาษี EP.4 การใช้งานเมนูตรวจสอบภาษีประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบ BMA TAX

คลิปนี้จะสอน “การใช้งานเมนูตรวจสอบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สิน ประวัติการชำระภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสารสนเทศภาษีท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (BMA TAX)”

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=5DL5sfeL_5g