Menu
ONLINE 11
TH
EN
26/05/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร 2 ตำแหน่ง เงินประจำตำแหน่ง 74,320 บาท เงินเพิ่ม 30,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.ก. เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 14 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก. http://office2.bangkok.go.th/csc

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำลงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.nmu.ac.th หรือ สมัครทางช่องทาง Application Google form ทาง https://forms.gle/VkgTiTAmNCUHjf136 สิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2244 3929

สำนักงานเขตหลักสี่ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 5. ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ www.bangkok.go.th/laksi หัวข้อ “รับสมัครงาน” หรือ โทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7411-3

สำนักงานเขตบางนา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลาเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 19 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานเขตบางนา https://webportal.bangkok.go.th/bangna หัวข้อประกาศรับสมัครงาน หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2173 5253 ต่อ 6055

สำนักเทศกิจ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคลาเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาบ 1 แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532 หรือโทร 3320

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคลาเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดหนัก จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท พนักงานขับรถยนต์ จำวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท นายท้ายเรือ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02203 2612

สำนักการแพทย์ กทม. เปิดรับสมัครดังนี้
1.รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9311

2.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,250 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ ชั้น 6 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 6 มิถุนายน 2566 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 9710

3.รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง 7 มิถุนายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534

4.รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 120 บาท โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 75 บาท โดยปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (ไทย) จำนวน 1 อัตรา ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน (สากล) จำนวน 1 อัตรา คีตศิลปินปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เลขที่ 189 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 16 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ถึง 7 มิถุนายน 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2203 2713

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 11,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง สำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ชั้น 4 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2566 ในวันเวลาราชการ เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก จำนวน 200 บาท สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2224 3034

——–


Source : https://pr-bangkok.com/?p=123360

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม