Menu
ONLINE 11
TH
EN
14/06/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

1. สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

1.1 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 11 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนังานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 23 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 4144 หรือโทร. 7457

1.2 เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้น 3 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2276 4144

 

2. สำนักงานเขตบางคอแหลม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

2.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางคอแหลม ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 – 13.00 น.) เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2291 0282 หรือโทร. 5909

2.2 เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานบางคอแหลม ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2291 0282 หรือโทร 5909

3. สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย์ ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า 08.30 -12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2220 7534

4. สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายปกครอง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเทรลเลอร์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิค) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้า-ขุดหลัง) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566 โดยผู้สมัครนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) และไปรษณียบัตร 1 ฉบับ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2294 4422 หรือ 0 2294 2393 ต่อ 6708 – 9 ในวันและเวลาราชการ

5. สำนักงานเขตพระโขนง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตพระโขนง ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2311 2510 หรือโทร 6542

6. สำนักงานเขตราชเทวี เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทะเบียน ในฝ่ายทะเบียน แบบจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 โดยปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายทะเบียน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2566 เวลา 18.30 -16.00 น. ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2354 4201 ต่อ 6761

7. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ระหว่างวันที่ 13 – 30 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2281 6117 หรือโทร 6407-9

8. สำนักงานเขตบางขุนเทียน เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 17 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2566 ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2413 0066 หรือโทร 5807

——–

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม