Menu
ONLINE 6
TH
EN
11/07/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

1. สำนักการโยธา รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดราชการพิเศษ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ชั้น 7 ระหว่างวันที่ 4 – 14 กรกฎาคม 2566 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2429 หรือโทร. 2071

2. สำนักงานเขตบางกะปิ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกะปิ ระหว่างวันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2566 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5787

3. สำนักงานเขตราชเทวี รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 12 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตราชเทวี ระหว่างวันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2566 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2354 5206

4. โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ม.3) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,993 บาท เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ (ปวช.) จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,810 บาท เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,225 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2437 0123 ต่อ 1640,1656

5. สำนักงานเขตบางบอน รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางบอน ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2566 รอบเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. รอบบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2450 3201 ต่อ 6130

6. สำนักงานเขตพระโขนง ขยายเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) พนักงานสวนสาธารณะ พนักงานประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) เนื่องจากมีผู้สมัครและคัดเลือกบุคคลมีจำนวนน้อย จึงขยายระยะเวลารับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

7. สำนักงานเขตสาทร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท , พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท, พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท, พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท, พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท, พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และพนักงานประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สามารถรับและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่วันนี้ – 21 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/sathon/

8. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ ไม่รวมเวลาหยุดพัก ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 7 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 480 บาท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 9 ชั่วโมง ค่าตอบแทนวันละ 600 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 – 14 กรกฎาคม 2566 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

9. สำนักงานเขตยานนาวา รับสมัครงานจ้างเหมารายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตยานนาวา ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษามัธยมศึกษาระดับ ปวส. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานทางการศึกษา หลักฐานทางทหาร (ผู้สมัครเพศชาย) หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2294 2396 หรือ 0 2294 2393 ต่อ 6714 – 7 ในวัน และเวลาราชการ
——-

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม