Menu
ONLINE 13
TH
EN
9/08/2023

กทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ปฏิบัติงานที่โรงเรียนวัดช่องนนทรี ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2294 2400 ต่อ 6729

สำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เวชระเบียน) จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2224 9711

สำนักงานเขตบางซื่อ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท บาท พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางซื่อ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2586 9977 หรือโทร. 6008-9

สำนักงานเขตยานนาวา เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พี่เลี้ยง โรงเรียนวัดช่องนนทรี อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตยานนาวา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2294 5362 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/yannawa/page/sub/3174

สำนักงานเขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต จำนวน 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 353 บาท คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 – 21สิงหาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2364 7422

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท พนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 2224 3020 หรือโทร. 1153

สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท พนักงานขับรถ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ชั้น 5 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ของสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร www.bangkok.go.th/market ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 0740 – 42 ต่อ 23
———–

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม