Menu
ONLINE 17
TH
EN
29/01/2024

กทม. ประกาศรับสมัครสอบภาค ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 20,000 ที่นั่ง

นางสาวอรัญญา พรไขยะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. แจ้งว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตร (ไม่รวมถึงประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ระดับปริญญาตรี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ "การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2567" ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เว้นแต่กรณีที่มีการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 20,000 ที่นั่งสอบก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบ หรือไม่สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียม- การสอบได้

 

ดูประกาศรับสมัครสอบ https://drive.google.com/.../15jbsRaHuERj7yV9trRR.../view...

--------

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม