Menu
ONLINE 125
TH
EN
13/02/2023

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายอดิศักดิ์ ปานด่วน ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตราดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองระบบท่อระบายน้ำ รวม 32 อัตรา ได้แก่ 1. กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 18 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2. กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และ 3. กลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น 3 อาคาร 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2612

สำนักพัฒนาสังคม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 3 อัตรา อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง จำนวน 2 อัตรา และอาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.พ. 66 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2245 5162 นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาสังคม โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 ก.พ. 66 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2248 6210

สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1. สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกตู้คอนเทนเนอร์) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 15 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 13 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท 2. สังกัดฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และ 3. สังกัดฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 3 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2276 4144 นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2276 0462 ต่อ 7479

สำนักงานเขตคันนายาว เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ สังกัดฝ่ายโยธา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคันนายาว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2379 9939

สำนักงานเขตคลองสาน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 5279

สำนักงานเขตสายไหม เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ รวม 15 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349

สำนักงานเขตจอมทอง เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท และตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 4 สำนักงานเขตจอมทอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.พ. 66 ในวันและเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2427 7459

สำนักงานเขตบางบอน เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเขตบางบอน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.พ. 66 ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2450 3201 ต่อ 6130
—————————

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม